Uitnodiging Jaarvergadering

UITNODIGING JAARVERGADERING VRIJDAG 17 NOVEMBER 2023
DORPSHUIS ZUIDERWOUDE, AANVANG 20.00 UUR

 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Financieel verslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming nieuwe kascommissie
 7. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en niet herkiesbaar Dhr. Bert Honingh.
  Wij hebben Dhr. Marius Esselman bereid gevonden om de vacante functie te bekleden.
  Eventuele andere kandidaten voor deze functie kunnen zich aanmelden tot 19.45 uur.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

PAUZE,  waarin u een kopje koffie of thee wordt aangeboden.

Na de pauze volgt een lezing met beelden verzorgd door de heren Henk de Gier en Jaap Honingh met als titel:

“BOEREN IN WATERLAND”

Het bestuur van Vereniging Suyderwou’s Historie 

DOOR ZIEKTE VAN ONZE REDACTEUR ZAL DE KOMENDE CHRONYK LATER VERSCHIJNEN,NAAR VERWACHTING IN DECEMBER. DAARBIJ TREFT U DAN OOK DE CONTRIBUTIEKA

Officiële opening van de stoom-zuivelfabriek de “Eendracht” te Zuiderwoude in 1907

Op de toen nog heel smalle Dorpsstraat staan v.l.n.r. Willemien van Truijen, later de vrouw van Dirk Knip en de moeder van Corrie Pronk-Knip, Mevrouw Mientje Koning-van Truijen de vrouw van de kaasmaker en zuster van Willemien, Koning de kaasmaker, knecht van de kaasmaker, in het wandelwagentje de kleine Jan Koning, Sijmen Knip, Bets Koker, Ma Beunder, haar man Pieter de Groot, Andries Knip, Jaap Verburg de vader van Jaap Verburg jr., Evert Doedse  de boekhouder, Pietertje van Wiltenburg de vrouw van J. van der Hoek, Burgemeester Ort, Mevrouw Ort, J. van der Hoek de directeur, Jacob van Wiltenburg, Jaap Lodder, Daan Tjemkes de bakker, Piet Klok de opa van Pier Klok.
Rechts naast de kaasfabriek was de stolp van de familie Papousek nog niet gebouwd