Komende activiteiten

UITNODIGING JAARVERGADERING VRIJDAG 17 NOVEMBER 2023
DORPSHUIS ZUIDERWOUDE, AANVANG 20.00 UUR

 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Financieel verslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming nieuwe kascommissie
 7. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en niet herkiesbaar Dhr. Bert Honingh.
  Wij hebben Dhr. Marius Esselman bereid gevonden om de vacante functie te bekleden.
  Eventuele andere kandidaten voor deze functie kunnen zich aanmelden tot 19.45 uur.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

PAUZE,  waarin u een kopje koffie of thee wordt aangeboden.

Na de pauze volgt een lezing met beelden verzorgd door de heren Henk de Gier en Jaap Honingh met als titel:

“BOEREN IN WATERLAND”

Het bestuur van Vereniging Suyderwou’s Historie 

DOOR ZIEKTE VAN ONZE REDACTEUR ZAL DE KOMENDE CHRONYK LATER VERSCHIJNEN,NAAR VERWACHTING IN DECEMBER. DAARBIJ TREFT U DAN OOK DE CONTRIBUTIEKAART 2023 AAN.