Lidmaatschap

De verenigingscontributie bedraagt € 10,00 per jaar

Het bankrekeningnummer is NL60RABO0342831992

Ten name van Suyderwou’s Historie

Het emailadres van de vereniging is suyderwoushistorie@hotmail.com

 

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Ongetwijfeld zult u gehoord of gelezen hebben over de AVG, de Algemene Verordening Persoonsgegevens. . Ook Suyderwou’s Historie heeft hier sinds de invoering van de verordening mee te maken.

In onze digitale ledenadministratie hebben wij natuurlijk uw gegevens, te weten uw:

Naam;

Naam echtgenoot/echtgenote;

Adres;

Postcode;

Woonplaats;

E-mailadres;

Telefoonnummer(s);

Tevens beschikken wij sinds de oprichting van de vereniging over beeldmateriaal van hoofdzakelijk foto’s, dat zijn er ongeveer 4000, en enkele films.

Aan onze beeldbank zullen in de toekomst nog meer foto’s en films worden toegevoegd, die worden gemaakt tijdens Algemene Jaarvergaderingen, Stadswandelingen, evenementen in het dorp, of van nieuwe c.q. verbouwde woningen of bedrijfspanden.

Tot nu toe konden wij uw naam of foto’s van uw woning c.q. bedrijf vrijelijk in onze Chronyk opnemen.

Dit willen wij graag zo blijven doen!

Maar als u hier bezwaar tegen hebt, dan dient u dat bezwaar zo spoedig mogelijk aan het bestuur kenbaar te maken, zodat wij weten, welke leden niet willen, dat hun naam of foto’s waarop zij voorkomen, in de Chronyk zullen worden geplaatst.

Tijdens de komende Algemene Jaarvergadering zal dit onderwep aan de leden worden voorgelegd. Het bestuur zal de uitkomst van de discussie eerbiedigen.

Het bestuur zal de door hen beheerde gegevens nooit doorgeven aan derden!

 

Het bestuur.